Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กองการประปา
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสุรวุฒิ รอบรู้
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
Responsive image
Responsive image
นางสาวณัฐนันท์ จันสด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
Responsive image
นายนุศิษย์ คุณภาที
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Responsive image
Responsive image
นายนิกร ชิณกธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
Responsive image
นายวิชัย บ้งพรม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายสุทธิพงษ์ สายทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
Responsive image
นายชาติสุริยัน สายใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
Responsive image
นางสาวธนิดา แสนสุภา
พนักงานจ้างเหมา
งานการเงินและบัญชี
Responsive image
นายชโนทัย ดวงศรี
พนักงานจ้างเหมา
งานประปา
Responsive image
Responsive image