Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
Responsive image
นายสุพร เจริญสุข
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายบุญกอง วงศ์กัณหา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายส่งศักดิ์ วารีพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวิทักษ์ กุลโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายธีระพงษ์ ทองแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
Responsive image
นายบุญโชติ แสงแดง
พนักงานจ้างเหมา
งานป้องกัน
Responsive image
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ กาติวงศ์
พนักงานจ้างเหมา
งานป้องกัน
Responsive image