Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางสาววรรณา สายลอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางรสิกา สุวรรณสาร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกอรชุน คุณบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายบรรจง คุณพาที
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายสังทอง ขำคม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายแสงระวี บ้งพรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นางสาวศศิธร สายทอง
นักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
Responsive image
นางประคอง วงศ์กัณหา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานทำความสะอาด
Responsive image
นายสุชาติ ชิตชม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายจักริน แสงแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (สวนสาธารณะ)
Responsive image
นางสาวชนิดาภา กัณหาไชย
พนักงานจ้างเหมา
งานกองทุน LTC
Responsive image
นายวิทยา วงศ์กัณหา
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายสินสมุทร สีแหล้
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายสุนันท์ สิมโสม
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายทินกร ส่งศรี
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายรัฐพล สมศรี
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายกล้าณรงค์ แก่นสน
พนักงานจ้างเหมา
งานตัดหญ้า
Responsive image
นายประยงค์ พันธะมา
พนักงานจ้างเหมา
งานทำความสะอาดตลาดสด
Responsive image
นายกลางเดช นำคาแยก
พนักงานจ้างเหมา
งานทำความสะอาดตลาดสด
Responsive image
นายฐิติพงษ์ คนล่ำ
พนักงานจ้างเหมา
ประจำรถขยะ
Responsive image
นายอิศรา ฝอยทอง
พนักงานจ้างเหมา
งานทำความสะอาดตลาดสด
Responsive image