Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวพรธนาภา แสงอร่าม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางกุหลาบ พิมพ์กาล
ครู คศ.๓
Responsive image
นางกาญจนา แสงแดง
ครู คศ.๒
Responsive image
นางศรีสุดา สุขสนาน
ครู คศ.๒
Responsive image
นางสวาท หลักคำ
ครู คศ.๒
Responsive image
นางพิศมัย ดาวัน
ครู คศ.๑
Responsive image
นางสาวพัชรินทร์ รูปสวย
ครู คศ.๒
Responsive image
Responsive image
นางจิตวรรณ วงศ์เสนา
ครู คศ.๑
Responsive image
Responsive image
นางสาวกมลลักษณ์ คำแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวศริญา บุญรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายสกลจิตร์ ภูมิภาค
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
Responsive image
นางสาวกมลชนก ปราณีวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนัติยา อุ่นหล้า
พนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ
Responsive image
นางสาวกรสรัญ จันทาทอง
พนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ
Responsive image
นางสาวประไพ คาดหมาย
พนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ
Responsive image
นางสาวทักษวดี ศรัทธาคลัง
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวศุภรัตน์ ทองงาม
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอังคณา โพธิ์ไทรพิทักษ์
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวพิชชาพัสร์ ศศิภัสร์กุลวิช
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวพรทิพย์ จันทะสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางคำฟอง ใจมานะ
พนักงานจ้างเหมา
คนครัว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image