Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์เจต สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกวัลลภ ทองคู่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นายเกรียงไกร กุลโชติ
นายช่างโยธา
Responsive image
นายรุ่งทวี เจริญสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
Responsive image
Responsive image
นายธีระศักดิ์ กุจะพันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายยุทธพล วารีพัฒน์
พนักงานจ้างเหมา
งานธุรการ
Responsive image
นายเก้ายอด สีแหล้
พนักงานจ้างเหมา
งานช่าง
Responsive image
นายเอกพงษ์ ชาวตะโปน
พนักงานจ้างเหมา
งานช่าง
Responsive image
นายจักริช อินทร์สุวรรณ
พนักงานจ้างเหมา
งานช่าง
Responsive image
นายธนากูล แก้วกนก
พนักงานจ้างเหมา
งานช่าง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image