Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายศุภชัย ไพราม
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกพจน์ เพ็งเล็งดี
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
นางอัมรา จันทร์พวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายอิทธิพล บุญทนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกัญญาพัชร ศิลปชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวณัฏฐิณี รูปสวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวภัคภร เพ็งจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายสำเริง สมศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวฐรินดา เจริญสุข
พนักงานจ้างเหมา
งานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววชิราภรณ์ อ้วนทูล
พนักงานจ้างเหมา
งานการเจ้าหน้าที่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image