Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่งเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
ว่าที่พันตรี จรูญ เจริญสุข
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย บุญทา
รองนายกเทศมนตรี
Responsive image
Responsive image
นายวิษณุศักดิ์ จันสด
รองนายกเทศมนตรี
Responsive image
นายเชิดศักดิ์ สีแหล้
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Responsive image
Responsive image
นายคงเดช แก้วเนตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Responsive image
Responsive image
นายศุภชัย ไพราม
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกพจน์ เพ็งเล็งดี
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
นายศุภชัย ไพราม
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
นางสำเนียง เมืองพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
นายพงษ์เจต สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
จ่าเอกสุรวุฒิ รอบรู้
เจ้าพนักงานการประปา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
Responsive image
จ่าเอกพจน์ เพ็งเล็งดี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image