Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
นายธวัช แสงแดง
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร
โทร : 0889433082
Responsive image
Responsive image
นายทินกร วงศ์บุดดี
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0987875595
Responsive image
Responsive image
นายคงรักษ์ คุณพาที
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0872428152
Responsive image
นายเกรียงไกร ภาโยธี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0812668398
Responsive image
Responsive image
นายสมัย มาศขาว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Responsive image
Responsive image
นายศุภชัย ไพราม
ปลัดเทศบาล
โทร : 0994641264
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกพจน์ เพ็งเล็งดี
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0611396549
Responsive image
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0644618528
Responsive image
นางสาวพรธนาภา แสงอร่าม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0973328555
Responsive image
นายพงษ์เจต สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0813214032
Responsive image
จ่าเอกสุรวุฒิ รอบรู้
เจ้าพนักงานการประปา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0852084223
Responsive image
นางสาววรรณา สายลอด
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
นายเจริญชัย บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0644618528
Responsive image