Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 4.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 7.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 8.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 9.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธูรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
16 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 10.สรุปสาระสำคัญของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ
Responsive image