Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สร้างภูมิทัศน์
 
พัฒนามีส่วนร่วม
 
ผดุงความเป็นธรรม
 
นำโพธิ์ไทรก้าวหน้า
 
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
 
พันธกิจ
1. ใช้วิธีการบริหารราชการและกิจการเทศบาลโดยยึดแนวทางหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. บริหารงานเพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
3. คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ตลอดจนภาคองค์กรชุมชน
4. การกระจายอำนาจการบริหารราชการและการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงมาตามลำดับ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว
 

Responsive image