Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพโดยทั่วไป
    เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรตั้งอยู่ที่ถนนเทิดพระเกียรติ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 98 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 7.17 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน โดยแบ่งออกได้เป็น 7 ชุมชน ดังนี้
1. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2
2. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11
3. บ้านอำนวยผล หมู่ที่ 13
4. บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15

จำนวนชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2
2. ชุมชนโนนเจริญ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 บางส่วน
3. ชุมชนหนองคูณ หมู่ที่ 2
4. ชุมชนศรีโพธิ์แก้ว หมู่ที่ 11
6. ชุมชนเพลินจิต หมู่ที่ 11
7. ชุมชนอำนวยผล หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 บางส่วน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดสะพานห้วยขัดไหล่ บ้านสร้างสะแบงและบ้านนาหิน
ทิศใต้ ติดริมห้วยกุดจอ บ้านนาขาม ริมห้วยบ้านสร้างจั่น หลักเขตที่ 4, 5
ทิศตะวันออก ติดริมห้วยสุ บ้านนาขาม และหลักเขตที่ 3
ทิศตะวันตก ติดริมร่องสร้างจั่น

ลักษณะการใช้ที่ดิน
ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร มี 7 ประเภท และขนาดพื้นที่โดยประมาณ ได้แก่
1. พื้นที่พักอาศัย 1,000 ไร่
2. พื้นที่พาณิชยกรรม 380 ไร่
3. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 300 ไร่
4. พื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่
5. สวนสาธารณะ/นันทนาการ 100 ไร่
6. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 200 ไร่
7. พื้นที่ว่าง 500 ไร่

แหล่งน้ำ
ในเขตเทศบาลมีหนองอยู่ 6 แห่ง ได้แก่
1. หนองหอย
2. หนองโป่งเป้า
3. หนองใหญ่
4. ห้วยขัดไหล่
5. ห้วยสุ
6. แก้มลิงห้วยสุ
ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีการกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่น้อย เพราะเป็นลักษณะหนองน้ำธรรมชาติ

Responsive image